Vilkår og Betingelser

1. Generelt

Livo.nu er en digital platform og applikation (herefter benævnt ”Tjenesten”), der har til formål at agere formidlingsplatform mellem de på Tjenesten registrerede brugere og transportører (herefter benævnt ”Transportøren”) således, at Livos brugere kan få transporteret varer af Transportøren.

Som Transportør forstås enhver privatperson eller erhvervsdrivende, som er registreret som Transportør i Tjenesten.

Enhver brug af Tjenesten sker på grundlag af nærværende brugerbetingelser.

Tjenesten gør det muligt for dig at oprette en transportannonce (herefter benævnt ”Transportanmodning”), som opfordrer Transportøren til at gøre tilbud. Transportanmodningen offentliggøres over for de relevante Transportører i Tjenesten. På baggrund af annoncen, kan Transportørerne sende dig et transporttilbud. Når du har accepteret et tilbud, sætter Tjenesten dig og Transportøren i dialog med hinanden, hvorefter I kan fastsætte de nærmere vilkår for transporten.

2. Registrering og forudsætning

For at kunne anvende Tjenesten, skal Transportøren registrere sig med følgende oplysninger:
Navn, adresse og CPR-nr./CVR-nr.
Kontooplysninger
Mobilnummer og e-mail
Kørekort

På baggrund af oplysningerne, oprettes en konto for Transportøren. Den endelige godkendelse af Transportøren sker dog ved et videointerview mellem Livo og Transportøren.

Kontoen er personlig og andre personer end den registrerede Transportør kan ikke forestå transport i Transportørens navn.

Det er en forudsætning, at Transportøren har følgende:
Et gyldigt og gældende EU-kørekort
Adresse bevis i form af ID kort (Danmark er gult sygesikringskort gældende, Sverige er det ID kort som er gældende)
Et indregistreret køretøj
Lovpligtige forsikringer på køretøjet
Evt. varebilstilladelse
Andet transportmiddel, som kan anvendes til formålet.

Livo henviser til den til enhver tid gældende godskørselslov, som Transportøren er forpligtet til at overholde i det omfang, at transportopgaven måtte blive omfattet af bestemmelserne heri.

3. Transportanmodning og transport

Brugeren skal lave en fyldestgørende beskrivelse af de varer, som brugeren ønsker transporteret af Transportøren. Beskrivelsen skal angive varens type, vægt, størrelse og antal, samt en udførlig beskrivelse, der sætter Transportøren i stand til nøje at vurdere varens egenskaber.

Såfremt varerne ikke svarer til brugerens beskrivelse, er Transportøren berettiget til at nægte, at transportere varerne.

Brugeren kan annullere en transportydelse, hvilket skal ske rettidigt:
Såfremt brugeren annullerer transportydelsen senest 12 timer før afhentningstidspunktet, vil annullationen anses for rettidigt.

Såfremt brugeren har oprettet en Transportanmodning med et afhentningstidspunkt, der er fastsat inden 12 timer efter Transportanmodningens oprettelse, kan brugeren rettidigt annullere transportydelsen, såfremt dette sker senest 30 minutter efter, at brugeren har accepteret Transportøren.

Brugeren må ikke fremsætte Transportanmodning, ligesom Transportøren ikke for brugeren må udføre transportopgaver på følgende varer:
Ulovlige eller farlige varer. Dette gælder blandt andet sprængstoffer, farlige kemikalier, fyrværkeri, narkotika, våben, ammunition m.v.,

Gas og/eller luft under tryk, butan, metan, propan og andre flydende gasser, eller petrokemikalier og

Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

Transportøren må ikke uploade ophavsretligt beskyttet materiale til Tjenesten, herunder tredjemands billeder, varebeskrivelser eller andet ophavsretlig beskyttet materiale, eller materiale, der på anden måde krænker tredjemand.

4. Levering

Varen anses for leveret, når Transportøren har afleveret varen på den aftalte lokation. Transportøren skal optage behørig billeddokumentation i forbindelse med leveringen, som uploades til Tjenesten.

Hvis brugeren har valgt, at varen må stilles udenfor på den anviste adresse, anses levering for sket, når varen er leveret og Transportøren har uploadet billeddokumentation herpå til Tjenesten. Billeddokumentationen skal indeholde oplysninger om, hvor varen er sat på den aftalte adresse.

Brugeren er forpligtet til at sikre, at Transportøren kan levere varen til en modtager på den aftalte adresse, medmindre varen må stilles udenfor. Såfremt brugeren ikke har sikret dette, påhviler det Transportøren sammen med brugeren at finde en alternativ levering. Transportøren er berettiget til at opkræve ekstra omkostninger.

Såfremt Transportøren ikke kan komme i kontakt med brugeren for at finde en alternativ levering, er Transportøren berettiget til at stille varen udenfor på den anviste adresse for brugerens risiko. Transportøren er dog forpligtet til at sætte varen et betryggende sted, hvor risikoen for tyveri eller hærværk ikke bliver forøget.

5. Ansvar, forsikring og skadesløsholdelse

Livo er alene en formidler, jf. e-handelslovens § 14, og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Tjenesten sker derfor på eget ansvar.

Livo hæfter ikke for eventuelle skader på varen, herunder – men ikke udtømmende – hændelig undergang, tyveri, brand, hærværk eller andre omstændigheder, hvor varen ikke leveres eller kan leveres.

Livo gør opmærksom på, at Livo ikke har tegnet forsikringer, der dækker varerne i nogen som helst henseende. Livo opfordrer til at tegne nødvendige forsikringer, herunder blandt andet transportforsikring for varen i de tilfælde, hvor det måtte skønnes nødvendigt.

Det er Transportørens eget ansvar at sørge for, at andre ikke kan få uhindret adgang til Transportørens mobile enhed. Livo anbefaler, at Transportøren løbende skifter adgangskoden og træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå misbrug. Transportøren bør ikke oplyse koden eller adgangskoden til andre.

Såfremt en tredjemand måtte rejse et erstatningskrav mod Livo som følge af materiale, som Transportøren har uploadet til Tjenesten, er Transportøren forpligtet til at skadesløsholde Livo i enhver henseende.

Transportørens skatte-, afgifts- og momsmæssige forhold er Livo uvedkommende. Transportøren skal selv opgive og selvangive indtægter til skattemyndighederne, som Transportøren måtte oppebære via Tjenesten.

6. Priser

Tilmelding og download af Tjenesten er gratis.

Transportørens fortjeneste ved den enkelte transportydelse fremgår af Tjenesten og under den enkelte Transportanmodning.

Såfremt brugeren annullerer en transportydelse i strid med punkt 3.3, vil Transportøren modtage 13 % af den under Transportanmodningen angivne fragtpris.

7. Betalinger

Transportøren modtager betaling for transportydelsen, når Tjenesten har modtaget betaling fra brugeren og når leveringen er godkendt.

Livo refunderer ikke gennemførte betalinger.

8. Personoplysninger

Transportøren logger sig ind via mobillogin. Formålet med dette er, at kunne verificere Transportørens brugeroplysninger, for dermed at kunne oprette en profil til Tjenesten.

Hvis Transportøren ikke længere ønsker at benytte Tjenesten, kan Transportøren vælge at slette Tjenesten. Hvis Transportøren på et senere tidspunkt ønsker at benytte Tjenesten igen, vil Livo gerne kunne gøre dette nemt for dig. Livo gemmer derfor dine login- og profiloplysninger, således at Transportøren har mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med at benytte Tjenesten igen. Transportøren giver derfor samtykke til, at Livo må gemme Transportørens personoplysninger, hvis Transportøren sletter Tjenesten.

Transportøren kan altid tilbagekalde sit samtykke hertil ved at sende en mail til Livo med anmodning om, at Livo sletter Transportørens personoplysninger. Hvis Transportøren anmoder herom, vil Transportøren herefter ikke kunne benytte Tjenesten.

Transportøren opfordres til at læse Livos persondatapolitik her. Her kan du læse mere læse mere om Livos behandling af dine personoplysninger

9. Misligholdelse

Ved enhver misligholdelse af nærværende brugerbetingelser, er Livo berettiget til at suspendere, deaktivere eller slette din konto. Som misligholdelse anses misbrug af Tjenesten, herunder blandt andet

ved at transportere varer omfattet af punkt 3.4,
ved ikke at have opfylde punkt 2.3
ved ikke at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder godkørselsloven.
ved at åbne breve, pakker og/kasser, bryde emballagen eller på anden vis tilegne sig viden om brugernes forsendelse, eller
ved at slukke sin telefon under transporten.

Derudover anses det for misligholdelse, såfremt Transportøren udfører transportopgaver for brugere af Tjenesten udenom Tjenesten, som Transportøren er kommet i kontakt med gennem Tjenesten.

10. Ændringer af betingelserne

Livo er berettiget til at ændre nærværende betingelser. Såfremt ændringerne er byrdefulde for Transportøren, vil du få et rimeligt varsel på 30 dage.

11. Kontaktinformationer

Livo.nu ApS
CVR-nr. 41 16 00 71
Østerlund 11
7400 Herning
E-mail: info@livo.nu
Telefonnummer: 89 80 33 33

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der udspringer sig af denne aftale, er underlagt dansk ret og skal behandles ved retten i København.

1. Generelt

Livo.nu er en digital platform og applikation (herefter benævnt ”Tjenesten”), der har til formål at agere formidlingsplatform mellem de på Tjenesten registrerede brugere og transportører (herefter benævnt ”Transportøren”) således, at Tjenestens brugere kan få transporteret varer af Transportøren.

Som Transportør forstås enhver privatpersoner eller erhvervsdrivende, som er registreret som Transportør i Tjenesten.

Enhver brug af Tjenesten sker på grundlag af nærværende brugerbetingelser.

Tjenesten gør det muligt for dig at oprette en transportannonce (herefter benævnt ”Transportanmodning”), som opfordrer Transportøren til at gøre tilbud. Transportanmodningen offentliggøres over for de relevante Transportører i Tjenesten. På baggrund af annoncen, kan Transportørerne sende dig et transporttilbud. Når du har accepteret et tilbud, sætter Tjenesten dig og Transportøren i dialog med hinanden, hvorefter I kan fastsætte de nærmere vilkår for transporten.

2. Transportanmodning og transport

Du er forpligtet til at lave en fyldestgørende beskrivelse af de varer, som du ønsker transporteret af Transportøren. Beskrivelsen skal angive varens type, vægt, størrelse og antal, samt en udførlig beskrivelse, der sætter Transportøren i stand til nøje at vurdere varens egenskaber.

Såfremt varerne ikke svarer til din beskrivelse, kan Transportøren berettiget nægte at transportere varerne.

Når du har accepteret et tilbud fra en Transportør, slettes Transportanmodningen i Tjenesten.

Afhentning af dine varer på det ønskede tidspunkt forudsætter, at du accepterer Transportørens tilbud.

Du har ret til at acceptere eller afvise et tilbud.

Du kan annullere en transportydelse, hvilket skal ske rettidigt:

Såfremt du annullerer transportydelsen senest 12 timer før afhentningstidspunktet, vil annullationen anses for rettidigt.

Såfremt du har oprettet en Transportanmodning med et afhentningstidspunkt, der er fastsat inden 12 timer efter Transportanmodningens oprettelse, kan du rettidigt annullere transportydelsen, såfremt dette sker senest 30 minutter efter, at du har accepteret Transportøren.

Du må ikke fremsættes Transportanmodning på følgende varer:

Ulovlige eller farlige varer. Dette gælder blandt andet sprængstoffer, farlige kemikalier, fyrværkeri, narkotika, våben, ammunition m.v.,

Gas og/eller luft under tryk, butan, metan, propan og andre flydende gasser, eller petrokemikalier og

Varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

Du må ikke uploade ophavsretligt beskyttet materiale til Tjenesten, herunder tredjemands billeder, varebeskrivelser eller andet ophavsretlig beskyttet materiale, eller materiale, der på anden måde krænker tredjemand.

3. Levering

Varen anses for leveret, når Transportøren har afleveret varen på den aftalte lokation. Transportøren skal optage behørig billeddokumentation i forbindelse med leveringen, som uploades til Tjenesten.

Du er forpligtet til at sikre, at Transportøren kan levere varen til en modtager på den aftalte adresse, medmindre varen må stilles udenfor. Såfremt du ikke har sikret dette, påhviler det dig og Transportøren at finde en alternativ levering. Du må i dette tilfælde påregne ekstraomkostninger.

Såfremt Transportøren ikke kan komme i kontakt med dig for at finde en alternativ levering, er Transportøren berettiget til at stille varen udenfor på den anviste adresse for din risiko. Transportøren er dog forpligtet til at sætte varen et sted, hvor risikoen for tyveri eller hærværk ikke bliver forøget.

4. Ansvar, forsikring og skadesløsholdelse

Livo er alene en formidler, jf. e-handelslovens § 14, og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Tjenesten sker derfor på eget ansvar.

Livo hæfter ikke for eventuelle skader på varen, herunder – men ikke udtømmende – hændelig undergang, tyveri, brand, hærværk eller andre omstændigheder, hvor varen ikke leveres eller kan leveres.

Livo gør opmærksom på, at Livo ikke har tegnet forsikringer, der dækker varerne i nogen som helst henseende. Livo opfordrer dig derfor til selv, at tegne nødvendige forsikringer, herunder blandt andet transportforsikring for varen i de tilfælde, hvor du måtte skønne det nødvendigt.

Det er dit eget ansvar at sørge for, at andre ikke kan få uhindret adgang til din mobile enhed. Livo anbefaler, at du løbende skifter adgangskoden og træffer de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå misbrug. Du bør ikke oplyse koden eller adgangskoden til andre.

Såfremt en tredjemand måtte rejse et erstatningskrav mod Livo som følge af materiale, som du har uploadet til Tjenesten, er du forpligtet til at skadesløsholde Livo i enhver henseende.

5. Priser og betaling

Tilmelding og download af Tjenesten er gratis.

Tjenesten beregner et servicegebyr på 7,00 %, som tillægges fragtprisen.

Fragtprisen og servicegebyret bliver trukket fra dit tilknyttede kreditkort, når du har godkendt Transportøren.

Såfremt du annullerer en transportydelse i strid med punkt 2.6, eller din beskrivelse ikke svarer til varen, jf. punkt 2.2, vil Tjenesten opkræve et gebyr på 20 % af den samlede pris.

6. Personoplysninger

Du logger dig på Tjenesten via mobillogin. Formålet med dette er, at kunne verificere dine brugeroplysninger, for dermed at kunne oprette en profil til Tjenesten.

Hvis du ikke længere ønsker at benytte Tjenesten, kan du vælge at slette Tjenesten. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at benytte Tjenesten igen, vil Livo gerne kunne gøre dette nemt for dig. Livo gemmer derfor dine login- og profiloplysninger, således at du har mulighed for hurtigt og nemt at komme i gang med at benytte Tjenesten igen. Du giver derfor samtykke til, at Livo må gemme dine personoplysninger, hvis du sletter Tjenesten.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke hertil ved at sende en mail til Livo med anmodning om, at Livo sletter dine personoplysninger. Hvis du anmoder herom, vil du herefter ikke kunne benytte Tjenesten.

Du opfordres til at læse Livos persondatapolitik her. Her kan du læse mere læse mere om Livos behandling af dine personoplysninger.

6. Misligholdelse

Ved enhver misligholdelse af nærværende brugerbetingelser, er Livo berettiget til at suspendere, deaktivere eller slette din brugerkonto. Som misligholdelse anses misbrug af Tjenesten, herunder blandt andet ved at fremsætte Transportanmodninger, som anført i punkt 2.7.

7. Ændringer af betingelserne

Livo er berettiget til at ændre nærværende brugerbetingelser. Såfremt ændringerne er byrdefulde for dig, vil du få et rimeligt varsel på 30 dage.

8. Kontaktinformationer

Livo.nu ApS
CVR-nr. 41 16 00 71
Østerlund 11
7400 Herning
E-mail: info@livo.nu
Telefonnummer: 89 80 33 33

9. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der udspringer sig af denne aftale, er underlagt dansk ret og skal behandles ved retten i København.